“சூப்பர் பிரெய்ன் யோகா”

”தோப்புக் கரணம்”

நம்மூர் பள்ளிகளில் இது தண்டனை. அதையே அமேரிக்கர்கள் செய்தால் அது “சூப்பர் பிரெய்ன் யோகா” (Super Brain Yoga)!

நன்றி: குண. முருகேசன்.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KSwhpF9iJSs[/youtube]

2 comments for ““சூப்பர் பிரெய்ன் யோகா”

    /*
  1. commented this */
  2. All the tamil serials focussing on the tamil society are highly artificial and derogatory.They depict girls running away on marriage day or girls staying in brothels and getting saved.Are these things are hapenning daily? there is no reality but subversion of true cultural values.these values and family ways are depicted as Dravidian ways by Sun TV and other Tamil channels.
    Why our valued writers are silent? The TV channels are spoiling our culture and giving wrong messages telling it is entertainment.Women are shown as objects of sex directly and indirectly.We require a movement to teach proper lessons to these channels.

  3. […] Random Feed wrote an interesting post today onHere’s a quick excerptThis content is provided by you by http://www.tamilhindu.com/ . Please inform editor [at] tamilhindu.com in case you are not reading this in an RSS reader or an aggregator, but from another blog or a web site. Thanks ”தோப்புக் கரணம்” நம்மூர் பள்ளிகளில் இது தண்டனை. அதையே அமேரிக்கர்கள் செய்தால் அது “சூப்பர் பிரையின் யோகா” (Super Brain Yoga)! நன்றி, குண. முருகேசன். TamilHindu.com reflects the feelings of Tamil-speaking Hindus :: ( Site maintained by CyberBrahma ) :: Related posts: […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *