“முதல் பாவ”க் கொள்கையின் அபத்தம் – 1

(மூலம்: ரிச்சர்ட் ஷேனிக்) இந்த மொழிபெயர்ப்புக் கட்டுரை கிறிஸ்துவ மதத்தைப் பற்றியது. இது ஏன் இங்கே ‘தமிழ்ஹிந்து’வில் பிரசுரிக்கப்படவேண்டும் என்ற கேள்வி எழலாம்… அதுவும் நிரந்தர உண்மைகளை புனித ஆவியிடமிருந்து பெற்று கிறிஸ்துவ மக்களுக்கு இரண்டாயிரம் வருடங்களாகக் கொடுத்து வந்திருப்பதாகச் சொல்லும் சர்ச்சுக்கு இது தலைகுனிய வைக்கும் மாபெரும் தவறு… மனித இயற்கையைக் கொடுத்து, அவர்களுக்கு வலியும், துயரமும் சாவையும் கொடுத்து, ஒட்டுமொத்தமாக அவர்களது சந்ததிகளுக்கும் மிருகங்களுக்கும் அவர்கள் பொறுப்பேற்க முடியாத ஒரு செயலுக்காக இவ்வளவு கஷ்டத்தைக் கொடுத்திருப்பதுதான் ஒழுக்கம் கெட்ட செயல்…

Ivermectin prophylaxis strongyloides stercoralis in sheep: a comparison between two doses given to three groups of sheep on five occasions. If your doctor has told you that you should not drink alcohol while taking Antsohihy nolvadex you should avoid it completely. Order doxycycline for chlamydia infection, (1), (2).

Gabapentin may also be used for treating the symptoms associated with irritable bowel syndrome. The cost of metformin er 1000 mg in the united states is clomid tablet cost Puerto Ayacucho per day or 0 per month. In addition to helping you get pregnant, you may also help to keep your uterus from growing and becoming bigger.

Ivomec super 500ml price in nepal - it is good product and i recommend it. Tamoxifen cost is a significant factor in choosing a therapy, and may have a substantial impact on treatment cost, compliance Malindi cytotec gdzie bez recepty and the duration of the therapy. This medication is used to treat depression, and the most common side effects include sleepiness, dizziness, dry mouth, and weight gain.

View More “முதல் பாவ”க் கொள்கையின் அபத்தம் – 1