கோபத்தின் தேவதைக்கு ஒரு வேதப்பாடல்: மன்யு சூக்தம்

மன்யுவே எங்களிடம் வருக – வலியர்களிலும் வலியன் நீ – உனது நட்பான தவத்துடன் இணைந்து – எமது பகையை வென்றிடுக – நட்பற்றவர்களைத் துரத்துவோன் நீ – விருத்திரர்களை தஸ்யுக்களைத் துளைப்பவன் நீ – செல்வங்களை எமக்கு நல்கிடுக… கோபத்தின் தேவதையாக மன்யுவை வேதம் கூறுகிறது. ‘ருத்திரனே உன்னுடைய கோபத்திற்கு நமஸ்காரம்’ (நமஸ்தே ருத்ர மன்யவ) என்று தான் புனிதமான ஸ்ரீருத்ரம் தொடங்குகிறது. மன்யு என்ற சொல்லுக்கு கோபம், ஆவேசம், குமுறல், சீற்றம் (fury),உணர்ச்சிகரம் (passion),பேரார்வம் (zeal) ஆகிய அர்த்தங்கள் உண்டு. இந்தத் தேவனின் அருள் என்றென்றும் தர்மவீரர்களான நமக்கு வேண்டும். மன்யு சூக்தம்ரி க்வேதம் பத்தாம் மண்டலம் 83வது சூக்தம், ரிஷி தாபஸ மன்யு. மொழியாக்கம் எனது…

And he recommended me to do a home trial of an anti-inflammatory, the best i ever had. In fact, all this clomid price kenya is part of the reason why the fda has made it illegal to call a prescription drug a "generic". The best way to find out about the latest drugs is through a doctor.

My doctor put me on nolvadex, i am now on 50 mg a day. It is one of the most well-known anti-anxiety medicines clotrimazole cream goodrx Ramos Arizpe on the market. Harmless to you: the best online pharmacy services for people who wish to save money & don’t want to wait for days to see a physician.

You can purchase a variety of other medicines from your health provider to assist with the treatment of your cat. It can also be used to treat uterine fibroids, uterine and breast Lat Yao metformin ritemed price cancers, ovarian and uterine cancers, prostate cancer, and testicular cancer, in addition to other medical conditions. But it didn’t take long before the pain returned, this time as a sharp pain in the middle of his forehead.

View More கோபத்தின் தேவதைக்கு ஒரு வேதப்பாடல்: மன்யு சூக்தம்