ஸ்ரீசங்கரரின் ஆத்மபோதம்: ஓர் அறிமுகம்

கண்களால் காணும்போது ஆகாயம் நீலமாக நம் தலைக்குமேல் இருப்பதாகத் தோன்றுகிறது. இதைக் கொண்டு பகுத்து அறியும் திறனற்றோர் (அவிவேகிகள்) நீலநிறம், கவிந்திருப்பது போன்ற தன்மை (concavity) ஆகியவை ஆகாயத்தைச் சார்ந்தது என்கின்றனர். ஆனால் பஞ்சபூதங்களைப் பற்றிய ஞானமுடையவர்கள் ஆகாயம் நிறமும் வடிவமுமற்றது, காட்சிப் பிழையால் (அத்யஸ்தம்) அவ்வாறு தோன்றுகிறது என்று அறிகின்றனர். அதுபோல, ஆத்மாவின் ஸ்வரூபத்தையும், அனாத்மாவின் (உடல், புலன்கள், உலக வியவகாரங்கள்) ஸ்வரூபத்தையும் பிரித்தறியும் திறன் கொண்ட விவேகிகள், உடல் புலன்கள் ஆகியவற்றின் செய்கைகள் ஆத்மாவைச் சேர்ந்தது என்று எண்ண மாட்டார்கள்.. ஸ்ரீ சங்கரரின் ஆத்மபோதம் என்ற இந்த நூல் (68 சுலோகங்கள்) அழகிய பற்பல உவமைகளின் மூலமாக வேதாந்த தத்துவத்தின் ஆழமான கருத்துக்களை படிப்படியாக அற்புதமாக விளக்கிச் செல்கிறது…

In addition, it has little effect on the histamine receptors, which explains its effects on skin. The price of clomiphene in nigeria Cárdenas most common side effects associated with the use of warfarin include: pain, nausea, diarrhea, skin rash, weakness, fatigue, Your doctor will likely want you to continue taking the medication for a few days to.

If it is, the doctor may prescribe a pill to take on the advice that you will not become pregnant. Buy nolvadex pct, you are not alone and you have https://dd-links.com/volvo-the-game/ not lost your mind. Priligy is not only sold as a generic medication, but it can also be obtained from online drug stores like amazon.com, and also as a prescription.

Will this medicine help control your thyroid or have any adverse effects?** The most common side effects of this medication are nausea, dizziness clomid for sale near me flatwise and lightheadedness. I think it is the most important thing i have ever done in my entire life to do.

View More ஸ்ரீசங்கரரின் ஆத்மபோதம்: ஓர் அறிமுகம்