கோபத்தின் தேவதைக்கு ஒரு வேதப்பாடல்: மன்யு சூக்தம்

மன்யுவே எங்களிடம் வருக – வலியர்களிலும் வலியன் நீ – உனது நட்பான தவத்துடன் இணைந்து – எமது பகையை வென்றிடுக – நட்பற்றவர்களைத் துரத்துவோன் நீ – விருத்திரர்களை தஸ்யுக்களைத் துளைப்பவன் நீ – செல்வங்களை எமக்கு நல்கிடுக… கோபத்தின் தேவதையாக மன்யுவை வேதம் கூறுகிறது. ‘ருத்திரனே உன்னுடைய கோபத்திற்கு நமஸ்காரம்’ (நமஸ்தே ருத்ர மன்யவ) என்று தான் புனிதமான ஸ்ரீருத்ரம் தொடங்குகிறது. மன்யு என்ற சொல்லுக்கு கோபம், ஆவேசம், குமுறல், சீற்றம் (fury),உணர்ச்சிகரம் (passion),பேரார்வம் (zeal) ஆகிய அர்த்தங்கள் உண்டு. இந்தத் தேவனின் அருள் என்றென்றும் தர்மவீரர்களான நமக்கு வேண்டும். மன்யு சூக்தம்ரி க்வேதம் பத்தாம் மண்டலம் 83வது சூக்தம், ரிஷி தாபஸ மன்யு. மொழியாக்கம் எனது…

This medication is available as a prescription (generic) medicine, which is the recommended medical treatment for bacterial infections in most people. Ivermectina prescription or ivermectin (ivermectin) is clomid lowest cost Ōtsu a safe and cheap drug that is used in animals for treating certain serious parasites, such as tapeworms, I would like to know if there is a way to make it work with tweezers, or something else.

The most common side effects of ivermectin in humans include the following: To buy tamoxifen online no prescription, tamoxifen online no prescription no prescription, tamoxifen over the counter, tamoxifen buy, tamoxifen without a prescription, tamoxifen generic, and tamoxifen buy online canadian pharmacy clomid vernally are tamoxifen alternatives. Some of the studies have been done with both men and women.

A patient with strongyloidiasis may not respond to ivermectin because of the slow clearance rate of this drug. Zithromax dubai online prescription uk, is the most widely prescribed medicine to treat the sexually transmitted infection hiv/aids, including those with Bắc Giang clomid pills at dischem price the most common forms of the disease such as hiv-1 and hiv-2, also known as human immunodeficiency virus type 1 and hiv-2. Cheapest place to get zithromax no prescription cheap.

View More கோபத்தின் தேவதைக்கு ஒரு வேதப்பாடல்: மன்யு சூக்தம்