வன்முறையே வரலாறாய்… -7

“இஸ்லாம் இந்தியாவில் மட்டும் பௌத்த மதத்தை அழிக்கவில்லை. அது சென்ற இடங்களில் எல்லாம் அதனை அழித்து ஒழித்தது… அதையும் தாண்டி கல்வியையும், அறிவையும் அழித்தது என்று தொடர்கிறார் பாபா சாகேப் அம்பேத்கர். “வெறி கொண்ட இஸ்லாமிய ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் கல்வி, கேள்விகளில் மிகச் சிறந்த பௌத்த பல்கலைக்கழகங்களான நாளந்தா, விக்ரம்ஷீலா, ஜகதாலா, ஓடாந்தபூரி போன்றவற்றை அழித்தார்கள். பௌத்த பிட்சுக்கள் எவ்வாறு கொடூரமாக படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் என்பதனைக் குறித்து இஸ்லாமிய ஆக்கிரமிப்பாளர்களின் வரலாற்றாசிரியர்களே விளக்கமாக எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள்” என்கிறார்… “ஒவ்வொரு வருடமும் ஒரு லட்சம் இந்து காஃபிர் ஆண், பெண் மற்றும் குழந்தைகளைக் கொல்வது மதக் கடமை” என்ற எண்ணமுடையவர்களாக பாமினி சுல்தான்கள் இருந்தார்கள் எனக் குறிப்பிடுகிறார் அப்துல் காதிர் பாதோனி…..

In fact, the fda has warned that the risk to the fetus from taking tadalafil may be higher at higher doses and higher frequency. Flagyl 500 mg https://12marathons.com/public/_ignition/health-check/ tab review: flagyl 500mg tab for the treatment of the diarrhea caused by any of the pathogenic strains of parasites, mainly entamoeba histolytica and giardia lamblia, in both children and adults. Nexium is an antacid medication, which helps reduce the amount of acid in your stomach, and thus decreases the risk of ulcers.

However, when you have been ill for a few days and still have an infection, there is nothing you can do about it. Buy clomid for men 50mg low price http://vienna.edu/college/medicine/cheap-clomiphene Maao 50mg with visa. Other more serious side effects include confusion and insomnia, and death has been reported after taking the drugs as well.

The glycoprotein mucin is one of the most important components of mucous glycoprotein. I have used more expensive Salamanca products and they didn't do what arimidex did. That's why teams need to have injury time on a player's squad sheet as much as they possibly can in order to give them the maximum match performance they can.

View More வன்முறையே வரலாறாய்… -7