பாஜகவும் இப்தார் விருந்தும்
தலித்துகள் மீதான இஸ்லாமிய கரிசனை…