சீன வைரஸும் தேசப் பேரிடரும் – 1

வெளவால் போன்ற ஒரு உயிரிடமிருந்து நோய்க்கிருமி பரவ்வேண்டுமென்றால் கிட்டத்தட்ட 10 உருமாற்றங்கள் அடைந்த பின்னரே மனிதரைத் தாக்கும் வலிமையைப் பெற முடியும். இவையெல்லாம் நடந்திருந்தால் அதற்கான விஞ்ஞான, மருத்துவ சான்றுகள் கிடைத்திருக்கும். ஆனால் அதன் தடயமே இல்லை. ஆய்வகத்தில் செயற்கையாக உருவாக்கும் வெளவால் வைரஸ்தான் இப்படி நேரடியாக மனிதர்களைத் தாக்கும் பலம் பெறமுடியும்… இந்தத் திட்டமானது சீன விஞ்ஞானிகள் சிலரால் பொதுவெளியில் பகிரங்கமாக முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்படிச் சொன்ன சில விஞ்ஞானிகள் மர்ம முறையில் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். உண்மையில் இப்போது நடப்பது மூன்றாம் உலகப் போர். உண்மையான எதிரியை விட்டுவிட்டு ஒவ்வொரு நாட்டு மக்களும் தமக்குள்ளாகவே கட்சி பிரிந்து அடித்துக்கொண்டு மடியப்போகிறார்கள்….

These are not covered by insurance but you can buy them at your own cost. Some doctors even recommend dapoxetine when patients are taking Achim propranolol 10 mg buy online certain medications. Ivermectin (ivm), marketed as mectizan, is an antiparasitic drug used in the control of the tropical parasitic nematodes that cause hookworm disease.

The information contained within this website is for general information purposes only and does not constitute medical or healthcare advice. It appears that the body can absorb and use only a fraction of http://torrallardona.net/serveis/moto/ doxycycline hydrochloride, but the effect is short-lived because the drug is only half absorbed. The drug has also shown good results in the prevention of breast cancer.

Geological survey (usgs) reported that it was experiencing a 4 percent decrease in water levels compared with the same time last year. Call your doctor if you segluromet cost DeKalb have any of these serious problems. The following patients are not recommended for this therapy: patients with prior exposure to nsaids or opioid analgesics, patients with an increased risk for bleeding, or increased risk for thromboembolic events or cardiovascular disease, and patients who are receiving concomitant therapy for anticoagulation.

View More சீன வைரஸும் தேசப் பேரிடரும் – 1