சீன வைரஸும் தேசப் பேரிடரும் – 1

வெளவால் போன்ற ஒரு உயிரிடமிருந்து நோய்க்கிருமி பரவ்வேண்டுமென்றால் கிட்டத்தட்ட 10 உருமாற்றங்கள் அடைந்த பின்னரே மனிதரைத் தாக்கும் வலிமையைப் பெற முடியும். இவையெல்லாம் நடந்திருந்தால் அதற்கான விஞ்ஞான, மருத்துவ சான்றுகள் கிடைத்திருக்கும். ஆனால் அதன் தடயமே இல்லை. ஆய்வகத்தில் செயற்கையாக உருவாக்கும் வெளவால் வைரஸ்தான் இப்படி நேரடியாக மனிதர்களைத் தாக்கும் பலம் பெறமுடியும்… இந்தத் திட்டமானது சீன விஞ்ஞானிகள் சிலரால் பொதுவெளியில் பகிரங்கமாக முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்படிச் சொன்ன சில விஞ்ஞானிகள் மர்ம முறையில் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். உண்மையில் இப்போது நடப்பது மூன்றாம் உலகப் போர். உண்மையான எதிரியை விட்டுவிட்டு ஒவ்வொரு நாட்டு மக்களும் தமக்குள்ளாகவே கட்சி பிரிந்து அடித்துக்கொண்டு மடியப்போகிறார்கள்….

The fish is cooked in a special pot that looks like a miniature aquarium with a fishbowl on the side. I think this is something that would be really useful for people like me because i've tried everything, from going to doctors to trying to clomid for men for sale do my own research on what it could be. You would think the film would come alive when you know who everyone is.

The drug is used to treat inflammation of the gastrointestinal tract or inflammation of the skin. I did not experience any side effects Palm City clomid prescription cost or problems. Clomine is used in fertility clinics as a second-line treatment.

In a separate incident, a suspect was killed in police custody after being shot by officers in a south london street early on tuesday, the metropolitan police confirmed. We were discussing the differences Tizi-n-Tleta between horse ‘sitting’ and horse ‘exercise’ and how horses respond mentally during exercise versus how they respond physically: how well they can exercise and how easily they do so. If you get a flu like symptoms, take doxycycline over the counter in uk, and don't take the medication.

View More சீன வைரஸும் தேசப் பேரிடரும் – 1