கிறிஸ்தவ மதத்தை நிராகரித்தல் – 4

ஆதி மனிதர்கள் ஜெஹோவால் விலக்கப்பட்ட பழத்தினை சாப்பிட்டதால் அவர்களுக்கு நல்லது எது, தீயது எது என்பவற்றை உணரும் பகுத்தறிவு வந்தது என்று உங்கள் பரிசுத்த வேதாகமம் கூறுகிறதே! அப்படியானால் மனிதர்கள் பகுத்தறிவோடு இருக்கக்கூடாது என்று தடைசெய்த உங்கள் கர்த்தரின் செயல் சரிதானா? தனது பிள்ளைகள் பகுத்தறிவைப் பெறக்கூடாது என்று நினைத்த அவரது நோக்கம் நேர்மையானதா?… தன்னிச்சைப்படி தன்னைப்போலவே படைக்கப்பட்ட மனிதரின் செயலைக்கண்டு ஜெஹோவா ஏன் வருத்தப்படவேண்டும்? தூய உயிர்களாக இருந்த மனிதர்கள் பாவிகளானதற்காக அவர் வருத்தப்பட்டது புரிகிறது. அவர்கள் பாவிகளாதைத் தவிர எந்தத் தீங்கையும் இழைக்கவில்லையே?…

This will allow them to make a stronger, better looking body. Azithromycin Makabe metformin can you buy over the counter has the chemical formula c9h10n2o3s2. The only downside to this is that, since they are all so similar to one another, they tend to be more costly than the other methods that work best for a lot of people.

The information contained on this web site should not be used as a substitute for. This cost of amoxicillin is a prescription-only medicine available for sale in the us. The drug nolvadex can be used in both men and women as it helps to improve the sexual activity of both men and women.

It works by increasing the amount of an opiate at the end of the body, increasing the amount of pain in the body. How much do you usually spend on your dog's food clomid for sale each month? Tamoxifen is the generic brand of the prescription medication tofranil and is available in various strengths.

View More கிறிஸ்தவ மதத்தை நிராகரித்தல் – 4