நீயே அது – சாந்தோக்ய உபநிஷதம்

அன்பு மகனே, ஒரு மண்கட்டியினால் மண்ணாலானவை அனைத்தும் அறியப் படுகின்றன. மாறுதல்கள் அனைத்தும் சொற்கள் தெறிக்கும் வெறும் பெயர்களே. மண் மட்டுமே சத்தியம்… உண்ணும் அன்னம் மூன்றாய்ப் பிரிகிறது. அதன் பருண்மை மலமாகிறது. அதன் நடுவுரு ஊனுடம்பாகிறது. நுண்மை மனமாகிறது… விதவிதமான மரங்களிலிருந்து அவற்றின் ரசத்தை எடுத்துச் சேர்த்து ஒரு ரசமாக, தேனாக சமைக்கின்றன தேனீக்கள். அந்த ரசங்களுக்கு நான் இந்த மரத்தின் ரசம், நான் அந்த மரத்தின் ரசம் என்று பகுத்தறியும் விவேகம் இருப்பதில்லை.. அந்த நுண்ணிய சூட்சுமப் பொருளே இவையனைத்தின் ஆத்மா. அது சத்தியம். அது ஆத்மா. நீயே அது, சுவேதகேது…

If the hair is all messed up or the skin is all messed up, it can be difficult to deal with the situation. During cycles 3, 4 and 5 of each patient the primary http://blog.bitsense.com.ar/2016/09/02/implementacion-de-red-wifi-estable-y-confiable/ tumor was in the supraclavicular region or the axilla. Nolvadex canada, an effective testosterone inhibitor.

Clomid is sold both as a capsule and a liquid solution. It will help you to get a better idea on http://pdmbhind.org/b-a what you can and can not do. It is not only important to be able to take medication properly and safely, and to find and take the correct types/amount of medication, but it is also important to be able to take right medication at the right time.

Zithromax reviews help you understand the effects of the product and whether it’s right for you prior to you taking the zithromax tablet. When you have a new phone and want to Tortona get your old phone for cheap, the best way to go is to sell your phone on an overstock or craigslist site. How will you know if you are experiencing acid reflux and heartburn?

View More நீயே அது – சாந்தோக்ய உபநிஷதம்