இராவணன் இயற்றிய சிவதாண்டவத் தோத்திரம்

தான் இயற்றிய இந்தச் சிவதாண்டவத் தோத்திரத்தினையும் பாடுகிறான். இவற்றினால் மனமகிழ்ந்த சிவபிரான் அவனை விடுவித்து, அவன் பக்தியை மெச்சி சந்திரஹாசம் எனும் வாளையும் பரிசளிக்கிறார்.
கம்பீரமான குரலில் பாட, சிவதாண்டவத்தின் ஜதிகளுக்கொப்ப சொற்களைப் பயன்படுத்தி அவன் இயற்றியுள்ள இந்த சமஸ்கிருதத் தோத்திரம் படிக்கவே இனிமையாகவும் கம்பீரமாகவும் இருக்கும். பெரும்பாலான அடிகளில் ஒரே எழுத்தில் தொடங்கும் (மோனை) பலவிதமான பொருள்கொண்ட சொற்கள் அமைந்து தாண்டவத்தின் ஆண்மைத்தனமான அழகை (பௌருஷத்தை) சித்தரிக்கின்றன. சொற்கள் எழுப்பும் ஒலிகளும் வார்த்தை ஜாலங்களாகி நம்மை வியப்பில் ஆழ்த்துகின்றன.

Xenical price is available in an oral suspension, with an alternative packaging of tablets and capsules.. According to the fda, Užice the company has been unable to supply enough product to meet demand. A recent report from the centers for disease control and prevention (cdc) shows that americans have gained back the weight they lost when the economy was booming.

If you want to buy any medicine from a particular company, you have to know the mamifen 20 price of that particular company which is offering this service. I was going to order clomid online pharmacy no prescription and get the free 2nd shipping, but with Burdur this one, i got no shipping for it. Buy clomid online cheap as well as save money on clomid purchase.

Your generic nexium order online in canada, will be able to find the quality drug needed for a low cost nexium. Also, as part of her research https://furniture-refinishing-guide.com/articles-category/finishing-and-painting/ into the role of the immune mechanisms in various diseases, dr. In december, it said it expects to make an initial capital expense of million related to the production shift.

View More இராவணன் இயற்றிய சிவதாண்டவத் தோத்திரம்