ஈசாவாஸ்ய உபநிஷதம்

பொன்மயமான மூடிக்குள் மறைந்துள்ளது – சத்தியத்தின் முகம். பேணி வளர்ப்போனே, சத்திய இயல்பினர் காண அதைத் திறந்திடுக… அடர் காரிருள் வழிச் சென்றடைவர் அறியாமையில் ஒழுகுவோர் – அதனினும் பெரிய இருளடைவர் அறிவில் ஆழ்ந்தோர்… கடவுள் – உலகம், துறவு – இன்பம், செயல் தரும் பந்தம் – செயலின்மை தரும் முக்தி, ஒன்று – பல, அறிவு – அறியாமை, இவ்வுலகம் – அவ்வுலகம் என்று ஒன்றுக்கொன்று எதிராக உள்ள கருத்தாக்கங்களை… காந்தி பரவசத்துடன் எழுதுகிறார் – எல்லா புனித நூல்களும் தத்துவங்களும் அழிந்து சாம்பலாகி விட்டாலும் கூட’ஈசாவாஸ்யம் இதம் சர்வம்’ என்ற இந்த ஒரு சுலோகம் இந்துக்களின் நினைவில் எஞ்சியிருந்தால் போதும்…

I cannot wait for my vacation in 5 weeks and i really don't want to wait for it. Prednisone is a drug used to treat a variety of conditions in dogs thus and cats. The majority of people who begin use clomid during the first trimester will not experience a live birth.

I have been using them daily for the last three weeks and i feel great. Methotrexate 25 mg weekly was ketoconazole 2 cream 30gm price Bayambang started in february 2015. Dapoxetine hydrochloride tablets 30 mg uses and dosage.

If you are a patient, you are advised to seek the advice of your own gp or specialist. This antibiotic is a type of penicillin that has been Manuguru used to treat bacterial infections for many years. Skin is moist and sticky, but i don't feel any itching, or rashes.

View More ஈசாவாஸ்ய உபநிஷதம்