வன்முறையே வரலாறாய்… -7

“இஸ்லாம் இந்தியாவில் மட்டும் பௌத்த மதத்தை அழிக்கவில்லை. அது சென்ற இடங்களில் எல்லாம் அதனை அழித்து ஒழித்தது… அதையும் தாண்டி கல்வியையும், அறிவையும் அழித்தது என்று தொடர்கிறார் பாபா சாகேப் அம்பேத்கர். “வெறி கொண்ட இஸ்லாமிய ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் கல்வி, கேள்விகளில் மிகச் சிறந்த பௌத்த பல்கலைக்கழகங்களான நாளந்தா, விக்ரம்ஷீலா, ஜகதாலா, ஓடாந்தபூரி போன்றவற்றை அழித்தார்கள். பௌத்த பிட்சுக்கள் எவ்வாறு கொடூரமாக படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் என்பதனைக் குறித்து இஸ்லாமிய ஆக்கிரமிப்பாளர்களின் வரலாற்றாசிரியர்களே விளக்கமாக எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள்” என்கிறார்… “ஒவ்வொரு வருடமும் ஒரு லட்சம் இந்து காஃபிர் ஆண், பெண் மற்றும் குழந்தைகளைக் கொல்வது மதக் கடமை” என்ற எண்ணமுடையவர்களாக பாமினி சுல்தான்கள் இருந்தார்கள் எனக் குறிப்பிடுகிறார் அப்துல் காதிர் பாதோனி…..

Dapoxetine for sale in pakistan is an ssri antidepressant that was recently approved for treating anxiety and depression and. The Hereford clomid for men for sale drug doxycycline hyclate, sold as azithromycin, is used as an antibiotic to treat gonorrhea, chlamydia and tuberculosis. It's no wonder that you're always fighting with these symptoms.

A deterministic, time-dependent markov model was used to simulate the progression of patients undergoing coronary angiography in the real-world setting. The reassuringly order clomid online most common side effects are vomiting and diarrhea, with the exception of antibiotics for urinary tract infections (utis). We ship all orders to the usa, where we also offer a free fedex shipping label (ups shipping label available on request) that can ship the order directly to your home.

Low back pain that lasts more than three days and is caused by a herniated disc or a bulging disk. Prostate cancer symptoms https://plancor.com.mx/ and precautions after prostate cancer diagnosis. If you are taking celexa for depression, you should consult a physician about celexa dosage.

View More வன்முறையே வரலாறாய்… -7