இராவணன் இயற்றிய சிவதாண்டவத் தோத்திரம்

தான் இயற்றிய இந்தச் சிவதாண்டவத் தோத்திரத்தினையும் பாடுகிறான். இவற்றினால் மனமகிழ்ந்த சிவபிரான் அவனை விடுவித்து, அவன் பக்தியை மெச்சி சந்திரஹாசம் எனும் வாளையும் பரிசளிக்கிறார்.
கம்பீரமான குரலில் பாட, சிவதாண்டவத்தின் ஜதிகளுக்கொப்ப சொற்களைப் பயன்படுத்தி அவன் இயற்றியுள்ள இந்த சமஸ்கிருதத் தோத்திரம் படிக்கவே இனிமையாகவும் கம்பீரமாகவும் இருக்கும். பெரும்பாலான அடிகளில் ஒரே எழுத்தில் தொடங்கும் (மோனை) பலவிதமான பொருள்கொண்ட சொற்கள் அமைந்து தாண்டவத்தின் ஆண்மைத்தனமான அழகை (பௌருஷத்தை) சித்தரிக்கின்றன. சொற்கள் எழுப்பும் ஒலிகளும் வார்த்தை ஜாலங்களாகி நம்மை வியப்பில் ஆழ்த்துகின்றன.

Your first time i felt my world turned on its axis. This will also be able to help you in improving doxycycline monohydrate goodrx your memory and in increasing your ability to think clearly. It is a powerful synthetic drug that is effective in the treatment of diabetes and diabetic complications, and it also acts on the body to prevent diabetes from happening again.

This combination of antibiotics can be used in adults and infants. If you take many medicines as you get older, allegra price cvs Banstead you may wish to talk to your doctor or pharmacist about possible drug interactions. Clomid is used to treat the symptoms of infertility and to prevent or treat certain cancers.

If the patient does not respond to the treatment of imidaxane or mebendazole with oral administration of ivermectin tablets for humans buy uk no response a repeat dose may be given or a new treatment may be tried. For the https://liricomusicschool.com/kindermusik-foundations-2-2/ best results, it is advised to consult your doctor before buying the product. You will be well looked after, clomiphene clomiphene.

View More இராவணன் இயற்றிய சிவதாண்டவத் தோத்திரம்