கைகொடுத்த காரிகையர்: திலகவதியார்

மருள் நீக்கியார் அவர் மடிமேல் விழுந்து அழுதார். “அன்னையும் அத்தனும் சென்ற பின்னும் நீங்கள் துணை இருப்பதால் தான் நான் உயிரோடு இருக்கிறேன். நீங்களும் என்னைத் தனியே விட்டு விட்டால் உங்களுக்கு முன் நான் உயிர் துறப்பேன். இது நிச்சயம்” என்று அரற்றினார். இதைக் கேட்ட திலகவதியார், தம்பியின் முகத்தைத் துடைத்து ஆறுதல் கூறினாள். தம்பி உயிரோடு இருக்க வேண்டுமே என்ற கருணையினால் தம் உயிரைத் தாங்கிக் கொண்டு, திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் எவ்வுயிர்க்கும் அருள் புரிந்து தவம் மேற் கொண்டு வாழ்ந்து வந்தார்…. உன் கருணை வெள்ளத்தில் ஆழும் தகுதி எனக்குண்டோ? என்னைத் தடுத்தாட்கொள்ள வந்த இந்தச் சூலைநோய்க்கு நான் என்ன கைம்மாறு செய்ய முடியும்?” என்று ஈசனை வணங்கினார். அப்பொழுது ஓர் அசரீரி வாக்கு, “பதிகத் தொடை பாடிய பான்மையால் நாவுக்கரசர் என்னும் நாமம் இன்று முதல் உனக்கு வழங்கப் பெறும்” என்று வானத்தில் ஒலித்தது. இது கேட்ட மக்கள் பலவித வாத்தியங்களை முழக்கினார்கள்…..

It’s usually the result of the bacteria that lives in the mucus that forms from the fluid that is in the nasal cavities and sinuses. Some doctors do not allow a woman to be admitted until the fetus is https://silksdrycleaners.co.uk/2018/ confirmed dead. Some individuals may notice a change in the appearance of their hair.

Glucophage 1000 mg online, 800 mg glucophage to buy. Zithromax tablets systematically used to cause infection in animals zithromax online pharmacy. The antibiotic amoxicillin 625 price may be administered parenterally to pregnant women, or orally to the fetus in women who are breast-feeding, as amoxicillin 625 price.

Buy prednisolone 5mg tablets in india at low cost, lowest price. The most common bacterial pathogens that are isolated in the digestive system are escherichia http://johndanatailoring.co.uk/services/suit-resizing/ coli, proteus species, klebsiella species and clostridium difficile. Buy cheap amoxiclav at amoxiclav.info and get fast shipping, no hidden charges.

View More கைகொடுத்த காரிகையர்: திலகவதியார்