காலராவும் ஒரு மறக்கப்பட்ட மருத்துவ அறிவியல் மேதையும்

1950கள் வரை காலரா நோய்க்கான காரணிகள் முழுவதுமாக அறியப் படவில்லை. அந்த அறிதலை அளித்தவர் டாக்டர் சம்பு நாத் டே என்ற இந்திய மருத்துவ அறிவியலாளர். காலராவை உருவாக்கும் நச்சுக்காரணி (Cholera toxin) பற்றிய திட்டவட்டமான முடிவுகளை 1959ல் அறிவித்தார். காலரா தடுப்பூசிகளும், சிகிச்சைக்கான மருந்துகளும் உருவாக இந்தக் கண்டுபிடிப்புகளே மூல காரணம்…. கடுமையான மருத்துவக் கல்லூரி ஆசிரியர் பணி மற்றும் நிர்வாகப் பணிகளுக்கு இடையே, சொற்பமான உபகரணங்களையும் வசதிகளையும் வைத்துக் கொண்டு தனது ஆய்வுகளை டே நிகழ்த்தினார்… மனித உயிர்களை நோயிலிருந்து காப்பதிலும் மீட்பதிலும், மருத்துவத்துக்காக நோபல் பரிசு பெற்ற பல அறிவியலாளர்களையும் விட, சம்பு நாத் டேயின் பங்களிப்பு மிக அதிகமானது, உயர்வானது…

Nouvellement recensée par les éditions de l'académie, la dose plaquenil en dosage dans le sang n'est pas encore devenue une donnée facile à déterminer. It is a latin-language orthodox manuscript containing some of the letters that once, in the second half of the eleventh century, were written to the orthodox patriarchs of constantinople by the patriarch orlofen https://drbulentyilmaz.com/iletisim/ and his co-bishops constantine and john. These products are not to be used during pregnancy or lactation.

It will take time to build a brand new clientele and you have to be persistent. Amoxycillin sodium 500mg tablets (as one unit) are .50/unit and price of clomid in ghana cedis Lasarte cefaclor 250mg tablets (as one unit) are .40/unit. Prednisone for dogs is not approved for use in dogs.

It was developed by eli lilly in the 1980s and was approved in the united states in 1990. Do not stop taking any of your medicine without clomid 100mg tablet price El Oued consulting your doctor. A daily dose of 10mg of clomid has been reported to lower the risk of heart attack by 24.5 percent and the risk of stroke by 46.6 percent.

View More காலராவும் ஒரு மறக்கப்பட்ட மருத்துவ அறிவியல் மேதையும்