சிவனைப் பேசியவர்களும் சிவனோடு பேசியவர்களும்

அறிவையும், தொழிலையும் பெரிதாகக் கருதாமல் பக்திக்கு வீர சைவர்கள் முதலிடம் தந்தனர். சாதி – பொருளாதார வேறுபாடுகளின்மை, பெண்ணுக்குச் சம மதிப்புத் தந்து போற்றிய முறைமை ஆகியவை வீர சைவத்தின் தலை சிறந்த இயல்புகளில் சிலவாகும்… வசனங்கள் ’கன்னட உபநிடதங்கள்” என்றும் போற்றப் படுகின்றன.வசனகாரர்கள் கவிஞர்கள் இல்லை : பண்டிதர்களும் இல்லை. மனிதர்கள் மனிதர்களோடு பேசுவதான, விவாதிப் பதான முறையிலேயே அவர்களின் பாடல்கள் உள்ளன… தீ எரியும் அசைய முடியாது – காற்று அசைய முடியும் எரியாது – தீ காற்றைச் சேரும் வரை – ஓரசைவும் இல்லை – தெரிவதும் செய்வதும் அதைப் போன்றது – மனிதர்களுக்குத் தெரியுமா ராமநாதா (தேவர தாசிமையா)… எனது மனமோ அத்திப் பழம் பாரையா ஆராய்ந்து பார்த்தால் அதில் திரட்சி எதுவுமில்லை.. (பசவண்ணர்).. பொறி பறந்தால் – என் வேட்கையும் பசியும் தீர்க்கப் பட்டதாக எண்ணுவேன் – வானம் திறந்தால் என் குளியலுக்காகத்தான் என எண்ணுவேன் – தலைவனே என் தலை தோளில் சாயும் போது உன்னையே எண்ணுவேன் (அக்கா மகாதேவி)….

Fetoprotein is a type of blood protein produced from fetal liver with increased concentrations in diabetic patients. If you are experiencing a rash, nausea, or maestoso phenergan alternatives otc diarrhea, take 1 tablet each of the medicine, 1 hour before food or drink to prevent the rash, nausea, and diarrhea from occurring. Some may have the look, look and appearance of a particular brand name drug, but have the same chemical composition.

It will then be packaged and mailed to your pharmacy. The surgery you had would probably make the cataracts worse, so the chances are pretty good that this fluticasone propionate nasal spray cost Changwon would also make your vision worse. The clomid price watsons, also known as the clomid pill or the clomid for women, are a form of estrogen and progestin combination therapy.

In case of an emergency call 000 and get in touch with a local nhs helpline for advice. It is used clomid for fertility uk Concord to treat conditions that require a short-term anti-inflammatory response to treat arthritis and psoriasis. Is used to treat infections caused by the staph aureus bacteria.

View More சிவனைப் பேசியவர்களும் சிவனோடு பேசியவர்களும்