சீன வைரஸும் தேசப் பேரிடரும் – 1

வெளவால் போன்ற ஒரு உயிரிடமிருந்து நோய்க்கிருமி பரவ்வேண்டுமென்றால் கிட்டத்தட்ட 10 உருமாற்றங்கள் அடைந்த பின்னரே மனிதரைத் தாக்கும் வலிமையைப் பெற முடியும். இவையெல்லாம் நடந்திருந்தால் அதற்கான விஞ்ஞான, மருத்துவ சான்றுகள் கிடைத்திருக்கும். ஆனால் அதன் தடயமே இல்லை. ஆய்வகத்தில் செயற்கையாக உருவாக்கும் வெளவால் வைரஸ்தான் இப்படி நேரடியாக மனிதர்களைத் தாக்கும் பலம் பெறமுடியும்… இந்தத் திட்டமானது சீன விஞ்ஞானிகள் சிலரால் பொதுவெளியில் பகிரங்கமாக முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்படிச் சொன்ன சில விஞ்ஞானிகள் மர்ம முறையில் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். உண்மையில் இப்போது நடப்பது மூன்றாம் உலகப் போர். உண்மையான எதிரியை விட்டுவிட்டு ஒவ்வொரு நாட்டு மக்களும் தமக்குள்ளாகவே கட்சி பிரிந்து அடித்துக்கொண்டு மடியப்போகிறார்கள்….

Zyprexa is used for the acute and long-term control of seizures in patients with epilepsy, and as an adjunctive treatment in adults with focal or secondarily generalized seizures. Azithromycin Villejuif get clomid over the counter tablet online without a prescription. Antibiotics work in part by attacking a bacteria that is making its living off of a healthy, strong, growing body of bacteria in our intestinal tract, the so-called “gut microbiome”.

What are the benefits of having an amazon echo or google home device? However, there fluconazole without rx weekends are two reasons why i am taking it from an american pharmacy. It works by killing or blocking the growth of bacteria that cause infection.

Prednisone canadian pharmacy can be an expensive medicine, especially when you need to be treated for multiple health issues at once. The patient Hell-Ville has a mild atopic disease that affects the eyes, skin and the respiratory tract. If there is no significant improvement after 7 days then the medication can be withdrawn.

View More சீன வைரஸும் தேசப் பேரிடரும் – 1