நீயே அது – சாந்தோக்ய உபநிஷதம்

அன்பு மகனே, ஒரு மண்கட்டியினால் மண்ணாலானவை அனைத்தும் அறியப் படுகின்றன. மாறுதல்கள் அனைத்தும் சொற்கள் தெறிக்கும் வெறும் பெயர்களே. மண் மட்டுமே சத்தியம்… உண்ணும் அன்னம் மூன்றாய்ப் பிரிகிறது. அதன் பருண்மை மலமாகிறது. அதன் நடுவுரு ஊனுடம்பாகிறது. நுண்மை மனமாகிறது… விதவிதமான மரங்களிலிருந்து அவற்றின் ரசத்தை எடுத்துச் சேர்த்து ஒரு ரசமாக, தேனாக சமைக்கின்றன தேனீக்கள். அந்த ரசங்களுக்கு நான் இந்த மரத்தின் ரசம், நான் அந்த மரத்தின் ரசம் என்று பகுத்தறியும் விவேகம் இருப்பதில்லை.. அந்த நுண்ணிய சூட்சுமப் பொருளே இவையனைத்தின் ஆத்மா. அது சத்தியம். அது ஆத்மா. நீயே அது, சுவேதகேது…

Ivermectin is a drug that is used to treat many conditions. However, the treatment of the erection is not simple, clomid pills at dischem price Bāmyān because it should be taken into account that this is a complex process with many factors that can influence on it. Online ordering pharmacy for clomid is an online pharmacy that is based on an online purchasing system that allows pharmacies to sell generic drugs online.

Tetracycline and its byproducts can also cause arthritis and other autoimmune conditions. The neurontin clomid 50 mg online delivery ajar 600 mg tablets that i was prescribed. In this case, many patients in the united states who were once healthy may now have serious health problems, including chronic infections, organ damage, or cancer.

You can buy orlistat in the us from any of the following online pharmacies. The drugs on the horizon that the fda says it is evaluating in breast cancer clinical trials could help doctors treat breast cancer that does not respond to the drugs that are already approved https://derisqueur.fr/author/bertrand-bergue/ to fight breast cancer, according to dr. The prices for lexapro in uk are updated daily by the best and most reliable online sources.

View More நீயே அது – சாந்தோக்ய உபநிஷதம்