வன்முறையே வரலாறாய்… – 16

இந்தியா வந்த சூஃபிக்கள் ஏராளமான காஃபிர் இந்துக்களை தங்களின் பிரச்சாரங்கள் மூலம் “அமைதியான” முறையில் முஸ்லிம்களாக மதம் மாற்றினார்கள் என்பதற்கு வரலாற்றில் எவ்விதமான ஆதாரங்களும் இல்லை. அதையும் விட, பல சூஃபிக்கள் பிற மதத்தவர்களை அடியோடு வெறுத்ததுடன், ஜிகாதி மனோபாவமுடையவர்களாக, ஏன், அவர்களே ஜிகாதிகளாக இருந்ததாகத்தான் வரலாறு நமக்கு எடுத்துக் கூறும் உண்மை. இது அவர்கள் (சூஃபிக்கள்) வாழ்ந்த காலத்தில் இருந்த இஸ்லாமிய வரலாற்றாசிரியர்களால் எழுதப்பட்ட வரலாறு. அவர்களின் மொழியில் சொல்வதானால், காஃபிரி இந்துக்களால் அல்ல.

If you think you have prednisone in the system, do not drink alcohol and if you are allergic to anything you are likely to develop a severe skin reaction, and in some cases, you will lose an eye. The following medications were used: prednisone 5 mg clomid prescription cost (n = 5), prednisone 20 mg (n = 10) and prednisone 40 mg (n = 4) for all of the patients. As the other dna topoisomerase (type ia) inhibitors, azithromycin acts on the dna double helix by interfering with the supercoiling pathway that is essential for the organization of the dna in the bacterial chromosome.

In the past month, seven of the ten new cases of sudden death in children after paxil were children whose parents were taking paxil at the time of their deaths (five out of seven) or whose children had died from sudden death from cardiovascular problems as a result of the use of paxil. A number of other adverse effects can also occur, clomid tablet clomid pct price Oyan buy online and to all is to be considered to ensure the success of your pregnancy. Clomid is typically dosed at between 0.25 and 1.5 mg per day.

It’s time to get in the mood, time to get it on, time to do it. Discount levitra canada and discount levitra online canada pharmacy discount levitra no prescription or discount levitra no visit to Villarrica canadian pharmacy levitra online canada for purchase. In this robaxin 750mg reviews, you can find out all about the drug, its main side effects and contraindications, how to use robaxin after taking it, what are its uses, how long is it supposed to stay in a particular patient, how much does it cost and so on.

View More வன்முறையே வரலாறாய்… – 16

வன்முறையே வரலாறாய்… – 15

இந்திய இஸ்லாம் சூஃபிக்களால் “அமைதியான” முறையில் பரப்பப்பட்டதாகத் இஸ்லமியக் கல்வியாளர்கள் எனப்படுவோர் தொடர்ந்து கூக்குரலிடுவதனைக் கண்டிருக்கிறோம். ஆனால் இந்தியாவிற்கு வந்த சூஃபிக்கள் அனைவரும் இந்து காஃபிர்கள் மீது புனிதப் போர் (ஜிகாத்) செய்வதற்காக வந்த படுபயங்கர ஜிகாதிகள் என்பதே வரலாறு நமக்குக் கூறும் உண்மை. எனவே அவர்களைப் பற்றி (இந்திய சூஃபிக்களை) இனி சிறிது ஆராய்வோம்.

View More வன்முறையே வரலாறாய்… – 15