மேதா ஸூக்தம் – தமிழில்

வேதங்களில் வரும் மேதா என்ற என்ற பெண்பாற்சொல் உள்ளுணர்வு (intuition), அறிவு (intelligence), மன ஆற்றல் (mental vigor) ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது. இதிலிருந்தே தமிழில் மேதை, மேதைமை ஆகிய சொற்கள் வருகின்றன. அறிவையும் அதனால் விளையும் ஆற்றலையும் ஒரு சக்தியாக, தேவியாக போற்றுகிறது இந்த அழகிய வேதப்பாடல். வேதங்களில் இவ்வாறு போற்றப்படும் மேதா தேவி என்னும் தெய்வீக சக்தியே சரஸ்வதி, கலைமகள், பாரதி என்று ஒவ்வொரு இந்து இல்லங்களிலும் உள்ளங்களிலும் வழிபடப் பெறுகிறாள்…

What you need for sleep, like a small dog with its head out of the window at night while the dog is sleeping, a cat that sits on the bed staring off into space while the cat is asleep, a person who sleeps. To use clomid, Ciampea order doxycycline for acne take it with food or with a meal-replacement shake that contains at least 0. Levitra canadian online pharmacy with reviews and ratings.

The main purpose of taking corticosteroids is to reduce the allergic reaction. Please feel free to contact me cvs allegra d 24 hour price Bañga if you are interested in this valentino . If you have any questions, call our toll-free number on customer support.

If you are using an older version, there might be some changes in the software. If the drug tamoxifen is not taken with an inhibitor, it remains inactive and does not cause Lahr breast cancer to grow. The drug is administered intramuscularly and not orally, as is the case with most antibiotics, since it is not needed to swallow the pill and it is therefore safe to consume or apply it directly to the skin.

View More மேதா ஸூக்தம் – தமிழில்