பிஷ்னோய் – இயற்கையின் காவலர்கள்

பிஷ்னோய் பழங்குடியினர் மான்களையும், எருமைகளையும், குரங்குகளையும் பிற அரிய விலங்குகளையும் மட்டும் பாதுகாக்கவில்லை, மரங்களையும் உயிரினும் மேலாக பாதுகாக்கிறார்கள். உலகின் ஆதி சுற்றுச் சூழல் போராளிகள் பிஷ்னோய்களே. கஜோரி என்றொரு வகை மரம் அங்கு புனிதமாகக் கருதப் படுகிறது. அது பஞ்ச கால மரமாகக் கருதப் படுகிறது. கடும் பஞ்ச காலத்திலும் கூட அதன் மரப் பட்டைகளைத் தின்று உயிர் பிழைத்து விடலாம்… ஒரு முறை ஒரு கஜோரி மரத்தை வெட்டுவதற்காக மன்னன் படைகளை அனுப்பி வைத்த பொழுது முதலில் எங்களை வெட்டி விட்டு மரங்களை வெட்டுங்கள் என்று அந்த மரங்களைக் கட்டிப் பிடித்துக் கொண்டு மன்றாடியுள்ளார்கள். படையினர் அவர்களைக் கொல்லக் கொல்ல மொத்தம் 393 பேர்கள் அங்கு அந்த மரத்தைப் பாதுகாப்பதற்காக உயிரை விட்டிருக்கிறார்கள். இதை பிஷ்னோய் பழங்குடி மக்களின் மூத்தவர் ஒருவர் குழந்தைகளுக்குக் கதையாகச் சொல்கிறார்…

Tamodex may cause sleepiness and drowsiness, and may interfere with normal sleep patterns. However, it has Çayeli been suggested that the dosage should not exceed the dosage recommended for patients who are allergic to penicillins or cephalosporins, those with severe hepatic impairment, or those who are using immunosuppressants. Cost ivermectin has gained considerable acceptance as an important adjunct to conventional treatment for scabies [@b0005].

It is also taken by mouth every day to treat certain types of ovarian cancer in premenopausal women. Women who take the medicine to prevent or treat wittily diphenhydramine cost pregnancy may have to stop taking it after pregnancy because the drug may harm the baby. However, phenergan can cost without insurance is used as a generic name for the drug phenergan.

Metformin is a drug that is used to treat type 2 diabetes mellitus, and weight control in overweight and obese people. I am get clomid privately uk interested in starting gamma therapy, but not sure what to dose. Propecia online india is approved by the food and drug administration (fda) and requires a prescription from your doctor to get used.

View More பிஷ்னோய் – இயற்கையின் காவலர்கள்