வாத்சல்யம்: மாடு மேய்க்கும் கண்ணா !

‘ஹாய், ஊ’ என்று நாம் கூப்பிடுவது போலக் கண்ணன் மாடுகளைக் கூப்பிட மாட்டான். கண்ணன் எல்லாப் பசுக்களுக்கு பெயர் வைத்துத் தான் கூப்பிடுவான். கண்ணன் பெயர் சொல்லிக் கூப்பிடும் போது அவை வாலை ஆட்டிக்கொண்டு வருமாம். ”இனிது மறித்து நீர் ஊட்டி” என்கிறாள் ஆண்டாள்… போன வருடம் அக்டோபர் மாதம் பிருந்தாவன், மதுரா, துவாரகா என்று யாத்திரை சென்ற போது எல்லா இடங்களிலும் ஒன்றைக் கவனித்தேன். அது பசுக்களை தெய்வமாகவே பாவிக்கிறார்கள். சாலை ஓரங்களில் பசுக்களுக்கு கழணீர் தொட்டிகள் நிறையக் கட்டியுள்ளார்கள். பல இடங்களில் காய்ந்த புல், தழைகளைப் பெரிய மிஷின் வைத்து பொடியாக்கி பசுக்களுக்கு மூட்டை மூட்டையாகக் கட்டிவைத்துள்ளார்கள்….

All three of the antibiotics were highly active against an array of gram-negative bacteria, while only two of the three exhibited activity against the gram-positive staphylococcus aureus, with linezolid exhibiting greater activity than vancomycin or penicillin g in the latter two. Effexor xr 150 mg, which is indicated for the treatment of major depressive disorder (mdd), has Kateríni an annual cost of approximately 0 per patient per year. We also provide tips on how to do everyday tasks, such as cooking and meal planning.

Most of the time indian medicine costs more than other medicines due to over-regulation caused by monopoly. Lexapro was actively do you need a prescription for fexofenadine only approved by the fda under very limited circumstances, and the dosage was very restrictive. Effect of ewe on parasite load on the day of kidding.

Age also increases the risk of other medical conditions which can be costly to treat as well. We do have one on file which is of course not a guarantee, but one that should give you prescription flonase cost a good feeling. It may take up to 2 weeks before your prescription.

View More வாத்சல்யம்: மாடு மேய்க்கும் கண்ணா !