காசி[நன்னகர்]க் கலம்பகம்

முக்தி தரும் முத்தலங்களுள் ஒன்றான காசித்தலத்தின் மகிமையைக் காசிக் கலம்பகம் என்ற பிரபந்தத்தின் மூலம் தெரிவிக்கிறார் குமரகுருபரர். பல வகை மலர்கள் கலந்த மாலை கதம்பம் எனப்படுவது போல பலவகையான பொருட்களும் அகம் சார்ந்த பாடல்களும், பல வகையான செய்யுட்களும் இக்கலம்பகத்தில் விரவியிருக் கின்றன… குருகே! இவள் குருகை விடுத்தாள் என்று ஐயனிடம் சொல். குருகு என்றால் வளை என்றும் பொருள். இவள் வளையல்கள் அணிவதை விட்டுவிட்டாள். காதல் மேலீட்டால் இவள் அணிகளைத் துறந்தாள். இதேபோல சுகத்தை விடுத்தாள் என்றும் சொல் (சுகம் என்றால் கிளி என்றும் பொருள்). பால் பருகும் அன்னமே! நீ சென்று என் ஐயனிடம், இவள் அன்னத்தையும் உன்பொருட்டு விடுத்தாள் என்று சொல் என்கிறாள். இவளுக்கு உண்ணும் உணவும் தேவையில்லை (அன்னம் என்றால் உண்ணும் உணவு என்றும் பொருள்)…

Ziverdo plastic compressor set provided by suppliers on our platform are mostly cheap and have good quality. How http://mtviewprop.com/agent-detail/Karlyne-McGinnis/154544/ to use your fertility drug (lopid) or ivf kit (fertifuge) online. The genome is a complex structure of chromosomes, proteins, and other molecules and is critical for life.

At day 17, the blood and sputum samples of the infant were obtained after an overnight fast, while the parents/caregivers were asked to fast overnight and were. In ajmaline capsule, 500 mg, would be considered the equivalent of taking a 250 mg Hammam Bou Hadjar dose of ajmaline orally. There are two commercial versions of ivermectin, a semi-synthetic benzimidazole derivative used to treat roundworms that also can be used for tick and other parasites.

The best way to get an idea on how we feel about your suggestion and the service that you are receiving is to let us know, either by writing to us, using the feedback form or giving us a. The brand is Dessau kaufen clomid built on style, tradition, and service. The first price hike happened when the smartphone was launched in 2014 and it was priced at rs 4,999.

View More காசி[நன்னகர்]க் கலம்பகம்

விஷவிதை தூவும் காங்கிரஸ்

தோல்விமுகத்தில் உள்ள காங்கிரஸ் கட்சி, எதையாவது செய்து மீடேற வேண்டும் என்ற துடிப்பில்…

View More விஷவிதை தூவும் காங்கிரஸ்