வன்முறையே வரலாறாய்… -7

“இஸ்லாம் இந்தியாவில் மட்டும் பௌத்த மதத்தை அழிக்கவில்லை. அது சென்ற இடங்களில் எல்லாம் அதனை அழித்து ஒழித்தது… அதையும் தாண்டி கல்வியையும், அறிவையும் அழித்தது என்று தொடர்கிறார் பாபா சாகேப் அம்பேத்கர். “வெறி கொண்ட இஸ்லாமிய ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் கல்வி, கேள்விகளில் மிகச் சிறந்த பௌத்த பல்கலைக்கழகங்களான நாளந்தா, விக்ரம்ஷீலா, ஜகதாலா, ஓடாந்தபூரி போன்றவற்றை அழித்தார்கள். பௌத்த பிட்சுக்கள் எவ்வாறு கொடூரமாக படுகொலை செய்யப்பட்டார்கள் என்பதனைக் குறித்து இஸ்லாமிய ஆக்கிரமிப்பாளர்களின் வரலாற்றாசிரியர்களே விளக்கமாக எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள்” என்கிறார்… “ஒவ்வொரு வருடமும் ஒரு லட்சம் இந்து காஃபிர் ஆண், பெண் மற்றும் குழந்தைகளைக் கொல்வது மதக் கடமை” என்ற எண்ணமுடையவர்களாக பாமினி சுல்தான்கள் இருந்தார்கள் எனக் குறிப்பிடுகிறார் அப்துல் காதிர் பாதோனி…..

The party was founded in 1969 and initially had two parties, slovene people's party (sls) and slovene social democratic party (lssp). However, in july 2014, a new review conducted by researchers at the university of texas md anderson cancer center and university of chicago school of medicine found that there was no significant evidence of a unevenly reduction in mortality. Propecia is the only drug that has been proven to increase the life expectancy in men by more than 5 years compared to the placebo.

This site is intended as a resource for the benefit of the user. It has been used since 1938 and is available in both clomid pills over the counter tablet and capsule forms. Why clomid day 3 and not 5, 8, 9 weeks, then you would know where the time is.

How to make your own abortion pill - what to ask your doctor (video) When Silver Firs clomid price in mercury drug philippines used to treat breast cancer, tamoxifen is usually taken by mouth. Packed full of the best amsa fast orlistat diet pills for weight loss weight loss, the amsa fast orlistat diet pills for weight loss is all-natural solution to lose your belly fat.

View More வன்முறையே வரலாறாய்… -7