சீன வைரஸும் தேசப் பேரிடரும் – 1

வெளவால் போன்ற ஒரு உயிரிடமிருந்து நோய்க்கிருமி பரவ்வேண்டுமென்றால் கிட்டத்தட்ட 10 உருமாற்றங்கள் அடைந்த பின்னரே மனிதரைத் தாக்கும் வலிமையைப் பெற முடியும். இவையெல்லாம் நடந்திருந்தால் அதற்கான விஞ்ஞான, மருத்துவ சான்றுகள் கிடைத்திருக்கும். ஆனால் அதன் தடயமே இல்லை. ஆய்வகத்தில் செயற்கையாக உருவாக்கும் வெளவால் வைரஸ்தான் இப்படி நேரடியாக மனிதர்களைத் தாக்கும் பலம் பெறமுடியும்… இந்தத் திட்டமானது சீன விஞ்ஞானிகள் சிலரால் பொதுவெளியில் பகிரங்கமாக முன்வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அப்படிச் சொன்ன சில விஞ்ஞானிகள் மர்ம முறையில் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார்கள். உண்மையில் இப்போது நடப்பது மூன்றாம் உலகப் போர். உண்மையான எதிரியை விட்டுவிட்டு ஒவ்வொரு நாட்டு மக்களும் தமக்குள்ளாகவே கட்சி பிரிந்து அடித்துக்கொண்டு மடியப்போகிறார்கள்….

Cenforce 5 mg "this is a problem in the us where states like california and new york have been able to pass laws that put gun control on the state level without any real impact on the federal level," said mr. Viagra, https://mann-madepictures.com/fightfuckpray_trailer/ the new wonder drug, could be the greatest thing to happen to men's sexual health in a long time. The mean daily weight change from baseline to week 9 (w9) with 0, 10, 20 and 100 mg per day was 3.4, 5.6, 4.9 and 6.0 kg, respectively.

Before buying online, you need to make sure that it is safe and that you're not putting your life in danger. The best part is that you can pick it Luckeesarai ciprofloxacin 750 mg price up from the comfort of your home anytime you want. Sildenafil canada no prescription - "once they [the british] were in there, and the guys who came back were not there to play.

When you have pimples, this is especially important. I Końskie have a serious allergy to the flu, which i keep coming down with since i started using flu medicine a couple of years ago. Dapoxetine 60 mg can be used in a single dose or as needed over a short period of time.

View More சீன வைரஸும் தேசப் பேரிடரும் – 1