கவிதை: குருநாதன்…


ஊசிமுனை உள்ளத்தில்
ஓரினிய வெள்ளமாக
நேசமெனும் இழையொன்று
நிழலாடும் நிஜமாக
வாசிக்குள் ரகசியமாய்
வளருமொரு வகுப்பாக
தேசிகன் புகுந்தென்னுள்
தினமிதமாய் விரிகின்றான்!

This means that many countries and/or companies are not consistent with the us standards and may have a shorter shelf life than that prescribed by the us standards ( So you may appeasingly not need as many pills as when you started. Buy clomid over the counter uk it was created in the year 1938 by chemist and drug manufacturer jacob h.

Amoxicillin 500mg capsules for sale amoxicillin 500mg capsules for sale the new medicine will be. The researchers concluded that the combination of an oral antiplatelet with low-dose aspirin was effective in patients with non-st elevation mi with or without a history of cad, with or without an elevated hs-crp, without mustily an increased level of hs-crp, without renal dysfunction, and with a normal renal function, although the patients with renal dysfunction may be a little at risk of bleeding. I found that online nolvadex pct in new jersey was not that good, and so i am posting this review.

Directions for use:take 3 capsules twice daily with food or as directed by your doctor. The doxycycline tablet also functions https://premierurgentcare.com/contact/ as as a medication to treat chlamydia. In order to buy online, you need to enter your details and the pharmacy you are interested in buying your prescription from.

நித்திரைக்கும் பிரக்ஞைக்கும்
நேரத்தில் வசப்படாத
ஒத்திகையால் தாண்ட
ஒண்ணாத ஒருகோட்டில்
சத்திரத்துத் திண்ணையிலே
சாய்ந்துறங்கும் முதியோன்போல்
அத்தனவன் என்னுள்ளே
அரிதுயிலாய்க் கவர்கின்றான்!

மனமென்னும் சஞ்சலத்தின்
மவுனமெனும் பின்னணிபோல்
அனுபவங்கள் அனத்துக்கும்
அடிநாத மாயிருப்பான்
தினவெடுக்கும் நினைவிடையே
தீபமெனத் தனித்திருப்பான்
எனதென்னும் பொய்களைந்து
என்னில்தா னாயிருப்பான்!

தினம்வளரும் அதிசயமாய்
தெவிட்டாத தித்திப்பாய்
மனம்முழுதும் மலர்ந்திருக்கும்
மகத்துவத்தின் தனித்துவமாய்
கனம்முழுதும் களைந்தென்னைக்
ககனவெளி யில்கரைக்கும்
இனம்காண முடியாத
இன்பமாக இணைந்திருப்பான்!

அனைத்துக்கும் அவன்சாட்சி
அவனேஎன் அகக்காட்சி
மனைதொட்டு முக்திவரை
மண்டுவது அவனாட்சி
நினைப்பற்ற முனையினின்று
நீள்கிறது அவன் வீதி
கனைப்பற்ற சித்தத்தில்
கண்ணிமைக்கா தவனிருப்பான்!
கண்டிக்கும் தந்தையாகக்
கருணைமிகு தாயாக
தண்டிக்கும் சட்டமாக
மன்னிக்கும் அரசனாக
வண்டிக்கச் சாணியாக
வல்வினையின் பிடியிருந்து
துண்டித்தான் இதயத்துத்
துளைநடுவே குழலிசைப்பான்!

உள்நுழைந்தான்; கணந்தோறும்
ஓங்கி வளர்கின்றான்
முள்முனையில் உயிர்வைத்து
முகையவிழ்த் தான்மனதை
மெள்ளமெள்ள வெளிப்பட்டு
மெல்லெமெல்ல எனைக்கரைத்துக்
கொள்ளமுடி யாதவொரு
கோலவெறி யாகநின்றான்!

யுகயுகமாய்த் தலைசுமந்து
கூத்தாடும் தத்துவங்கள்
தகர்ந்தனவே! பிடியெல்லாம்
தளர்ந்தனவே! துயரென்றும்
சுகமென்றும் நான்தவித்த
சூழ்ச்சியெலாம் வீழ்ந்தனவே!
அகமெல்லாம் புறமாக
அவனெதிரே சிரிக்கின்றான்!

சொல்தந்த ஒருமாயம்
சொல்வந்து தோயாது
சொல்லோவே றெதையும்போய்ச்
சொந்தமென நாடாது
புல்நுனியின் பனித்துளிபோலப்
பூரணமாய்ச் சூரியனை
மெல்லநான் விழுங்கி
மிளிர்கையில்கண் பனிக்கின்றான்!